Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Wine.me


Definicje wykorzystywane w Regulaminie

 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Serwis internetowy (Serwis) - portal internetowy dostępny pod adresem wineme.pl, który służy do prezentacji towarów oraz usług znajdujących się w ofercie Sklepu stacjonarnego, do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień.
 • Sklep stacjonarny (Sklep) - lokal usługowy, prowadzony pod nazwą Wine me, zlokalizowany przy ul. Dzielnej 64, 01-029 w Warszawie, prowadzony przez Sprzedawcę. Sprzedawca posiada zezwolenie numer UD-XVII-WDG-7340/I/B-789/2019 z dnia 31.10.2019 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane przez Urząd Miasta St. Warszawy dla lokalu Wine me, zlokalizowanego na ul. Dzielnej 64, 01-029 Warszawa. Zezwolenie jest ważne od 31.10.2019 do 31.10.2023.
 • Sprzedawca - WINE.ME SMÓŁKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ul. Łukowska 1/102 | 04-113 Warszawa, NIP: 527-28-98-839.
 • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu.
 • Umowa sprzedaży (Umowa) - umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu internetowego Sklepu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru lub Usług.
 • Usługi - usługi prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie.
 • Subskrypcja - specyficzna Usługa oferowana przez Sprzedawcę polegająca na dostarczeniu (odbiór w Sklepie) Klientowi zestawu 2 butelek wina wraz z ich opisem m.in szczep, kraj pochodzenia do 5. każdego miesiąca w trakcie trwania Umowy.
 • Towar - pojedynczy zestaw win w Subskrypcji.
 • Konto - funkcjonalność serwisu, zabezpieczona hasłem, umożliwiająca m.in. przetrzymywanie i zarządzanie danymi Użytkownika.
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§ 2 Warunki zawarcia umowy

 • Miejscem zawierania i realizacji umów sprzedaży jest należący do Sprzedawcy punkt sprzedaży (Sklep) położony w Warszawie (01-029), przy ul. Dzielnej 64, lokal U6; e-mail: [email protected].
 • Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówieniem, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 • Zamówienie następuję poprzez:
  • wybór wariantu Usługi Subskrypcji,
  • wybór sposobu odbioru Zamówienia przez Zamawiającego ze Sklepu Stacjonarnego,
  • założenie Konta lub zalogowanie się do istniejącego Konta,
  • podanie danych Klienta,
  • zapoznanie się i akceptację Regulaminu,
  • dokonanie płatności.
 • Opłaty za Usługi zostały szczegółowo uregulowane w § 5 Regulaminu.
 • W trakcie składania Zamówienia, klient – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanie zmiany w zakresie wyboru Usługi. W tym celu klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po kompletnym wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności opisanych w ust. 2.3., należy kliknąć przycisk „Zamawiam”. Kliknięcie przez klienta przycisku „Zamawiam” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Zawarcie przez Klienta ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionej Usługi przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.
 • W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 • Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

§ 3 Warunki rozwiązania umowy

 • Klient może zrezygnować z Subskrypcji w każdym czasie za pośrednictwem Konta Klienta. Rezygnacja z Subskrypcji dokonana po ostatnim dniu danego miesiąca będzie ze skutkiem na miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano przedmiotowej rezygnacji.
 • W przypadku braku zaksięgowania opłaty za dany okres subskrypcji po pierwszej próbie pobrania środków, Sprzedawca podejmie próbę pobrania środków w kolejnych 2 Dniach Roboczych.
 • Brak zaksięgowania opłaty, pomimo próby pobrania środków za dany okres subskrypcji w kolejnych 3 Dniach Roboczych, będzie skutkowało wstrzymaniem subskrypcji.
 • Klient ma prawo do usunięcia Konto Klienta przesyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z anulowaniem Subskrypcji zawartych bezterminowych. Subskrypcje na określony czas zostaną dostarczone na wskazany w Zamówieniu adres zgodnie z harmonogramem dostaw zamówionej Subskrypcji.
 • Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży Subskrypcji zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć m.in. drogą elektroniczną, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

§ 4 Warunki realizacji usług

 • Klient, który dokona zamówienia Subskrypcji do ostatniego dnia danego miesiąca, otrzyma Towar w kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym dokonał Zamówienia. Klient, który zamówi Subskrypcję po 1 dniu danego miesiąca, otrzyma Towar w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zamówiona została Subskrypcja.
 • Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru przygotowanej w danym miesiącu w punkcie sprzedaży położonym w Warszawie przy ul. Dzielnej 64 U6 (Sklep) w dni robocze w godzinach 12:00 – 21:00. Klient może odebrać Zamówienie osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu w imieniu Klienta i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
 • Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 • Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane w Serwisie przy składaniu Zamówienia.
 • Dostarczenie Towaru następuje w terminie do 10 dnia miesiąca.
 • W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 • Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 • Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.
 • W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
 • W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.
 • Towar dostarczany jest na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia.
 • W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, dostawca współpracujący ze Sprzedawcą podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

§ 5 Ceny i metody płatności

 • Ceny oferowanych Usług przedstawione są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości 23%.
 • Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
 • Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU S.A. z siedzibą na ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495.
 • Klient może dokonać płatności za Subskrypcję:
  • kartą kredytową lub kartą debetową w przypadku Umowy zawieranej na okres bezterminowy,
  • wszystkimi metodami płatności oferowanymi przez operatora płatności internetowych PayU w dniu zawierania Umowy.
 • Klient zawierając umowę z firmą WINE.ME SMÓŁKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA oraz wybierając określony rodzaj subskrypcji (Usługa) wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 • W przypadku dokonywania płatności kartą kredytową lub kartą debetową, opłata cykliczna za Subskrypcję będzie pobrana 1 dnia miesiąca.
 • Klient/Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sprzedawcy.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

§ 6 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 • Sprzedawca świadczy Usługi z należytą starannością, zgodnie z Regulaminem.
 • W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą ograniczona jest do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści względem Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

§ 7 Warunki korzystania z usług

 • Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu.
 • Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet, 2.4.2 poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Serwisu).
  • Przeglądarka internetowa, musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
 • Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości działania Sklepu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Użytkownika.
 • Do założenia Konta, zgłoszenia reklamacji oraz w celu kontaktu drogą e-mail niezbędne jest posiadanie poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz niezgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy.

§ 8 Dane osobowe

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.


§ 9 Reklamacje i zwroty

 • Reklamacje dotyczące Zamówienia bądź innych usług świadczonych przez Sprzedawcę kierować można przy użyciu poczty elektronicznej na adres [email protected]
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Klienta umożliwiające nawiązanie kontaktu;
  • usługę, której reklamacja dotyczy;
  • zarzuty Klienta co do realizacji wskazanej usługi;
  • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 • Zwracane towary powinny zostać wysłane w opakowaniu gwarantującym ich bezpiecznych transport do Sklepu na adres Wine.me, ul. Dzielna 64 U6, 01-029 Warszawa.

§ 10 Postanowienia końcowe

 • Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie wszystkim użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W przypadku istotnych zmian - informacja o zmianach zostanie przesłana wskazany przez Klienta w Koncie adres e-mail.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 • Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2019 r.

Załączniki

Brzmi dobrze?

Zacznij co miesiąc otrzymywać starannie wyselekcjonowane dla Ciebie wina prosto pod Twoje drzwi.

Dots